ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูล ด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

หนังสือ สธ.0212/2161 เรื่อง”ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูล ด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” หนังสือ สธ.2012/2161ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการคัดกรองต้อหิน

วันที่ 30 มีค กลุ่มงานจักษุ รพ.ชัยภูมิ ได้จัดโครงการคัดกรองต้อหิน ในงานประกอบการคัดกรองต้อหินแกบุคคลากรทั่วไปและใน รพ. อีกทั้งยังมี เวทีเสวนาให้ความรู้โรคต้อหินโดยทีมจักษุแพทย์และ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เปิดดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

โครงการ เครือข่ายความร่วมมือ รพ.ชัยภูมิ กับทาง รพ.ราชวิถี. เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผ่าตัด ส่องกล้อง MIS (minimal invasive surgery)

ขออนุญาติ ประชาสัมพันธ์จาก หน่วย ศัลยกรรมยูโรวิทยา. ภาคศัลยกรรม. ครับ =>เสร็จสิ้นไปอีกงาน ครับ สำหรับ โครงการ เครือข่ายความร่วมมือ กับทาง รพ. ราชวิถี. เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผ่าตัด ส่องกล้อง MIS (minimal invasive surgery) ในงาน มีทั้งการประชุม บรรยาย วิชา การ. และ การผ่าตัด live demonstrate. ซึ่งได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ การผ่าตัด มากมายครับ ทั้งนี้. ต้องกราบขอบพระคุณ. ท่าน ผอ. , อ ณรงค์ศักดิ์, อ.สุรชัย หัวภาค ศัลยกรรม. ที่ให้การ สนับสนุน ครับ และ ขอบพระคุณ ทางทีมงาน ดมยา ,ทีมงาน ห้องผ่าตัดทุกท่าน. ที่ทำให้งานสำเร็จ ลุล่วงไปด้วย…